הצג סרגל נגישות
 |  ראשי  |  לוח הודעות  |  מערכת שעות  |  למידה שיתופית ברשת  |  עמלנט  | 
צור קשר
רמז 38 ק. אלון פ"ת
טל': 03-9311732
פקס: 03-9340882
petaha@amalnet.k12.il
לפרטים נוספים לחץ כאן
 
ליבה פדגוגית
תקנון בית הספר
מסלולים ומגמות
למידה שיתופית ברשת
חינוך ערכי
פרוייקטים
מרכז משאבים
חדר מורים
מבנה ארגוני
מחיי בית הספר
תודות
חדשות  כניסות לאתר 29963
פתח תקוה א'  תקנון בית הספר  

 
תקנון תלמיד

התקנון

 

התקנון שלפניך נועד להשיג את מטרות ביה"ס והוא כולל את חובות התלמיד ואת זכויותיו.

חובות התלמיד וזכויותיו:

1.     זכויות התלמיד נובעות מעצם היותו אדם ואזרח המדינה ומאלה המעוגנות
בהוראות משרה"ח.
2.     זכות התלמיד לצפות לאוזן קשבת לבעיותיו, משאלותיו ותלונותיו מצד כל אחד
  מהגורמים בביה"ס.
3.     זכותו של התלמיד להיות מיוצג או חבר במוסדות התלמידים הנבחרים וועד הכיתה
ומועצת התלמידים.
4.     מוסדות התלמידים הנם גופים בעלי תפקיד מאוד משמעותי בעיצוב ובתכנון 
המדיניות החברתית של ביה"ס ומייצגים את צורכי התלמידים כלפי ההנהלה,
המורים וגורמי חוץ.
5.     הפעילות החברתית של ביה"ס תתוכנן ותבוצע בשיתוף פעולה עם מועצת התלמידים. 
6.     הנהלת ביה"ס תביא לידיעת התלמידים את הפעילות החברתית באמצעות נציג
ההנהלה, המחנכים או נציגי מועצת התלמידים.
7.     הנהלת ביה"ס תעשה מאמצים להימנע מפעילות יזומה בימי ג' שהם ימי הפעילות של
תנועות נוער.
8.     התלמיד יוכל לעקוב אחר הודעות ביה"ס, ציוניו, היעדרויותיו, ושינויי המערכת
באמצעות הקוד האישי שיקבל לאינטרנט המנב"ס
ולאתר התקשוב של מפ"ט עמל.
9.     במבחנים יהיו הערות המורה, שיש בהן כדי להעמיד את התלמיד על  טעויותיו מחד,
ולשמש בסיס להערכתו מאידך.
10. לפני המבחן התלמיד יקבל הנחיה מהמורה לגבי חומר הבחינה, מבנה הבחינה
והרכבה.

11. שיפור ציון שנתי:

במקצועות המסתיימים בבחינת בגרות, שמורה לתלמיד הזכות לשפר  את ציונו השנתי באופן הבא:

בשכבת י', יא': על ידי מבחן חוזר (מתקן) על אחת הבחינות **שהתקיימו  במהלך השנה, בתנאי שהציון הוא 70 ומטה.     

בשכבת יב': על ידי מבחן חוזר על שתי בחינות**(בלבד) שהתקיימו במהלך שנה, כאשר כל אחת מהן במקצוע אחר, בתנאי שהציון הוא 70 ומטה. 

***    אין מבחן חוזר על בחינת מתכונת.

 

12.    נוהל ערעור על ציון:

א.  זכות התלמיד לפנות למורה כדי לברר את אופן קביעת ציונו. הפניה למורה תעשה בכתב ותצורף לבחינה המתוקנת. אם יש לתלמיד השגות לגבי תשובת המורה, הוא זכאי לערער על ההערכה בפני רכז המקצוע או רכז השכבה.

ב.  לגבי מבחני מתכונת וציונים שנתיים במקצועות המסתיימים בבחינות בגרות, יש לפעול בהתאם לנוהל בסעיף א' לעיל, אולם, בשל קוצר הזמן בין מועד קבלת הציונים לבין מועד בחינת הבגרות, יש להגיש את הערעור לא יאוחר מ - 24 שעות לאחר חלוקת מבחני המתכונת ומסירת הציונים השנתיים לכיתה.

ג.  ערעור על ציוני בחינות הבגרות: תלמיד המעוניין בבדיקה חוזרת של בחינת הבגרות שלו לצורך הגשת ערעור  על ציון, יגיש בקשה למרכזת בחינות הבגרות, תוך 30 יום מקבלת תוצאות בחינות ממשרד חינוך, דהיינו: עד אמצע חודש אוקטובר. אם המורה המקצועי בביה"ס ימצא לנכון שיש מקום להגיש ערעור למשרד  החינוך על ציון בחינת הבגרות, הוא יודיע לתלמיד להגיע לביה"ס לשם הסדרת התשלום שמשרד החינוך גובה עבור הגשת הערעור.

13. מדיניות הערכת הישגים:

       זכותו הבסיסית של התלמיד היא להערכה הוגנת על הישגיו. הערכה זו
       תתבצע עפ"י אמות  מידה ברורות ואחידות ותתבסס על: נוכחות בשיעורי
      (ראה הערה), הכנת שיעורי בית, בחנים, מבחנים, עבודות ומטלות
      אחרות.                                      

משקלו של כל אחד מהסעיפים הנ"ל בקביעת הציון ייקבע על ידי צוות
המורים בכל מקצוע.  

   ***  הערה:   תלמיד שייעדר מהשיעורים במקצוע מסוים, ציונו יופחת 
        בהתאם 
להנחיות חוזר מנכ"ל והחלטת המועצה הפדגוגית. 
         תלמיד שייעדר מעל  30% משיעורים במקצוע מסוים, תשקול 
        המועצה 
הפדגוגית את אי הגשתו לבחינת  בגרות במקצוע זה
        בהתאם להנחיות 
חוזר מנכ"ל. 

 16. כללי התנהגות בביה"ס:

א.     נוכחות תלמידים:

    הביקור הסדיר בביה"ס הוא חובה המוטלת על כל תלמיד ותלמיד
    והוא 
מהווה מרכיב חשוב ומרכזי בהתנהגות הלימודית של התלמיד.
    נוכחות 
מלאה של התלמיד בביה"ס היא תנאי לקיום מסגרת
   לימודית מסודרת. נ
וכחות הסדירה של התלמיד משקפת את
   מידת האחריות האישית שלו 
ואת מחויבותו להצלחה בלימודים.

  לכל תלמיד יונפק "כרטיס חכם" אישי בו יש להשתמש לזיהוי בכניסה 
  וביציאה מביה"ס, לשירותי ספריה ולצילום. הכרטיס הינו אישי ואסור
 בתכלית האיסור למוסרו לשימוש לכל  גורם שהוא.

   ב.     נוהל הטיפול בבעיות משמעת:

     ב. 1.  ביקור סדיר -   חיסורים:

     עפ"י חוזר מנכ"ל היעדרות של 30% מן השיעורים מחייבת הפסקת            
    לימודיו  של התלמיד בביה"ס והתלמיד מאבד את זכאותו לגשת
   לבחינות 
בגרות. התלמיד חייב להיות נוכח בכיתה בכל שעות
   הלימודים במשך 
היום. לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים
   וללא הורדת ציון של עד
15% מימי הלימוד
  (במכסה זו ייכללו גם ימי מחלה).                     

               נוכחות התלמיד תהווה מרכיב בחישוב הציון 
               על פי יחידת לימוד שבועית    

             המפורטת להלן:  

    *  השיטה תופעל בכל מקצוע בנפרד בהתייחס ל "יחידת הלימוד השבועית".

  הגדרה: "יחידת לימוד שבועית" פירושה: מספר השעורים השבועיים במקצוע מסוים*.

  חישוב על פי "יחידת למידה שבועית" בכל מחצית והשפעתן על
  ציוני 
התלמיד.  

   היעדרות מ"יחידת למידה שבועית"                     ציון הנוכחות
        עד 2 יח' (כולל)                                                    0
       מעל  2 יח' ועד 3 יח' (כולל)                                    5-
       מעל 3 יח' ועד 4 יח' (כולל)                                     7-
       מעל 4 יח' ועד 5 יח' (כולל)                                     9-
       מ - 5 יח' ומעלה                                                אין ציון סופי 


 ב.2.  ביקור סדיר - איחורים

הגדרה: איחור הוא כניסה לכתה לאחר כניסת המורה לכיתה.

 שלושה איחורים במקצוע ייחשבו כשעת היעדרות.

 תלמיד שיאחר מעל 6 איחורים, כל איחור נוסף ייחשב לו כשעת העדרות.

 

ב.3. היעדרות מפעילות בית ספרית

כגון: סיור לימודי, יום שדה, יום עיון, פעילות הכנה לצה"ל, סמינר וכדו' תיוחס למקצועות הנלמדים באותו יום ותחושב כהיעדרות באותם מקצועות (להוציא היעדרות מטיול שנתי שלא תחשב כהיעדרות משיעורים). תלמיד שלא שילם תשלומי בי"ס ילמד בביה"ס בשעות הפעילות החברתית. המעקב על כך הוא באחריות המחנך בתיאום עם המורה המקצועי שיעביר מידע זה למחנך.

 

ב. 4. היעדרויות שאינן נכללות בספירת ה"מנות" (רק אם יוצג אישור מתאים!):

*   אשפוז בבית חולים:

     על ההורים ליידע את המחנך, ולהביא אישור רשמי מביה"ח.

*   בעיות רפואיות כרוניות:

     תלמיד  שנאלץ להעדר באופן קבוע בשל טיפולים רפואיים קבועים או 
    ביקורת
ומעקב קבועים, או בשל בעיה רפואית כרונית, מחויב
    להביא למחנך אישור
מרופא בתחילת השנה, באישור תצוין הבעיה
    וההיעדרויות הצפויות בשל כך. 
    כמו כן, על התלמיד חלה החובה להציג אישור בפני המורים המקצועיים
    על כל 
היעדרות.

 *   אבל במשפחה

     המחנך יידע את המורים המקצועיים על היעדרות מסיבות 1 עד 3 .

*   זימון ללשכת הגיוס:

     על  התלמיד ליידע את מחנך הכתה ואת המורים המקצועיים מראש על
     היעדרותו הצפויה, באמצעות הצגת הזימון מלשכת הגיוס.

*   מילוי תפקיד בבית הספר:

     כגון: תורנות ניקיון כדומה. התלמיד חייב לעדכן מראש את המורים
            על היעדרותו 
הצפויה ולהציג אישור בכתב מהמורה
            האחראי על הפעילות.

*   פעילות בית ספרית שאושרה מראש ע"י בעל תפקיד בבית הספר:

     כגון: פעילות במסגרת תנועות הנוער, פעילות בנבחרת ספורט,
    וועדות למיניהן 
תקשורת, תיאטרון, ביוטופ, עיתון בית הספר
    וכדומה. התלמיד חייב לעדכן את 
מוריו מראש בנוגע להיעדרות
    הצפויה ולהציג את האישור שניתן ע"י בעל 
התפקיד.

*   מבחן נהיגה מעשי ומבחני תיאוריה:

    בתנאי שהתלמיד הודיע למחנך הכתה מראש על היעדרותו הצפויה
    והציג אישור 
ממשרד הרישוי בשובו לביה"ס.

*   פעילות חוץ בית ספרית:

     שאושרה מראש ע"י המחנך או נציג ההנהלה כגון: ייצוג ביה"ס בכנס.

*   אירוע משפחתי של בן משפחה מקרבה ראשונה.

על כל תלמיד שנעדר בשל סיבות 4 10 להציג אישור בפני כל המורים המקצועיים המלמדים  באותו יום. הצגת האישורים תעשה מיד עם החזרה לביה"ס.

 

ג.  נוהל ערעורים

 תלמיד הנעדר מסיבה כלשהי הנראית בעיניו מוצדקת ואיננה כלולה ב"רשימת ההיעדרויות שאינן נכללות בספירת המנות" כמפורט בסעיף ה' לעיל, רשאי להגיש בקשה בכתב לעיון ההנהלה, בטופס מיוחד שניתן לקבלו במזכירות ביה"ס, לנמק את ההיעדרות ולצרף לטופס את האישורים המתאימים. הועדה תתכנס בסיום כל רבעון.
חברי הוועדה: מחנך הכיתה, יועצת השכבה, רכז השכבה, מ"מ מנהלת / מנהלת.

את הטפסים יש להגיש לרכז השכבה.

 

ד.  נוכחות בשיעורי חינוך גופני

      א.           תלמיד הנאלץ להעדר משעורי חנ"ג בגלל בעיות רפואיות, ימציא אישור רפואי לאחות ביה"ס ויקבל ממנה אישור למורה. לא ייעדר תלמיד ללא אישור ולא יינתן אישור בדיעבד.

      ב.           תלמיד שאיננו מסוגל  להתעמל באופן חד פעמי מסיבות אישיות, יפנה למורה לחנ"ג, באולם הספורט, ויציג בפניו אישור המפרט את סיבת הדבר.

 *  מובהר בזאת כי תלמיד אינו רשאי לצאת מהכיתה בזמן השיעורים, או לעזוב את שטח בית הספר באמצע יום הלימודים ללא קבלת רשות בכתב מהאחראים לכך בהתאם למפורט בהמשך.הפרת  משמעת זו תחייב תגובה הולמת, ללא קשר לשיטת המנות.

*  תלמיד יקבל בסוף כל רבעון תמונת מצב של היעדרויותיו ממחנך הכיתה.

 

ה.  טיפול  בהיעדרויות:

 ה.1. כל מורה ומורה יקליד את רשימת הנעדרים משיעוריו באמצעות המנב"ס
     האינטרנטי
בסוף כל שבוע יזרים את הנתונים למחשב הבית -ספרי(מנב"ס).
     וזאת 
בנוסף לרישום ביומנו האישי.

     התלמיד יוכל לעקוב אחר היעדרויותיו באינטרנט באמצעות
    הקוד האישי 
שיימסר לו.

ה.2. תלמיד שנעדר מביה"ס יום או יותר, חייב להמציא אישור מהוריו 
    ( על יום אחד) 
או מהרופא על היעדרותו ( 3 ימים ומעלה ).
    את האישור יש להגיש למחנך ה
כיתה עם שובו של התלמיד
    ללימודים. כל היעדרות או איחור  יטופל עפ"י 
    "שיטת יחידות הלימוד במקצוע".

       ע"פ חוזר מנכ"ל (יוני 88'):     

     "תלמיד שנעדר לרגל מחלה באישור הוריו, יותר מפעמיים 
     בשליש אחד, 
יהיה חייב באותו שליש להביא אישור רפואי
     על כל היעדרות נוספת בגין
מחלה, אפילו היא היעדרות של יום אחד".

 
ה.3. תלמיד שנאלץ להעדר מביה"ס בגין עבודה הנוגעת למגמת הלימוד או
   עבודת 
גמר, יקבל מהמורה המקצועי אישור להיעדרות. את האישור
   ימסור התלמיד 
יום מראש למחנכת הכיתה, או לרכזת השכבה.
   בכל מקרה, עליו להצטייד גם 
באישור הוריו אותו הוא יציג בפני המחנכת.

ה.4. לפעילויות מחוץ לביה"ס יוסעו התלמידים בהסעה מאורגנת ע"י ביה"ס.
   רק 
במקרים חריגים ועפ"י אישור מראש של ההורים והנהלת ביה"ס,
   יוכל התלמיד 
להגיע למקום הפעילות בכוחות עצמו.

ה.5. תלמיד הנעדר מפעילות לימודית בביה"ס ומחוץ לכותלי ביה"ס,
   כגון:  פעילות 
חברתית בביה"ס, יום עיון, סיור לימודי וכדו',
   ישלים את החומר הנלמד 
באחריותו והיעדרותו תחושב לפי
   יחידת הלימוד במקצוע"

ה.6. יציאת התלמיד מתחום ביה"ס במהלך יום הלימודים - אסורה בהחלט!
  לשיעורי החינוך הגופני ותקשורת, יצאו התלמידים בליווי המורים בלבד.

ה.7. תלמיד הנאלץ להעדר משיעורי חנ"ג בגלל בעיות רפואיות, ימציא אישור
    רפואי 
לאחות ביה"ס ו/או למורה לחנ"ג. לא ייעדר תלמיד ללא אישור
    ולא יינתן אישור 
בדיעבד.

ה.8. תלמיד שאיננו מסוגל להתעמל באופן חד פעמי מסיבות אישיות,
   יפנה למורה 
לחנ"ג, באולם הספורט, ויציג בפניו אישור המפרט
   את סיבת הדבר.

 ה.9. טיפול בהיעדרויותבנוסף למפורט בשיטת "יחידת הלימוד במקצוע"

       תלמיד המרבה להיעדר מביה"ס יטופל עפ"י הנוהל הבא:

      1.  המחנך/המורה יצלצל לביתו של התלמיד ויברר הסיבה.
      2
.  אם אין הצדקה להיעדרות יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה,
         רכז
השכבה,יועצת, ראש תחום  או מנהלת. הכול לפי חומרת העניין
         או תדירות  ההיעדרויות.

      3. תלמיד הממשיך להיעדר מביה"ס יופנה לקצינת ביקור סדיר להמשך
       
טיפול והמשך לימודיו בביה"ס יוטל בספק.

      4.   תלמיד הנעדר בקביעות מביה"ס לא ימשיך לימודיו בביה"ס.

 

ו.   שחרור תלמידים מלימודים:

     1.  תלמיד שנאלץ להעדר מביה"ס, או לצאת בטרם הסתיימו הלימודים,
       יביא 
מכתב מההורים, ימסור אותו למחנך הכיתה או לרכז השכבה,
       כדי לקבל ש
חרור.      

   2.  תלמיד לא יעזוב את ביה"ס בזמן הלימודים ללא אישור יציאה
     חתום ע"י
 אחד הגורמים  המוסמכים - מחנך הכיתה, רכז השכבה,
     האחות או 
מנהלת ביה"ס. תלמיד שייעדר ללא רשות משיעור,
     ביום בו נכח בביה"ס, 
לא יוכל להמשיך בלימודיו, אלא ברשות
     המחנך או הנהלת ביה"ס.

    3.   על כל שחרור מהלימודים, אם מסיבות בריאות או מסיבות אחרות,
      יש 
להביא אישור מראש, מההורים, ולמוסרו למחנך הכיתה.


ז.  אישור יציאה:

   תלמיד שקיבל אישור לשחרור באמצע יום הלימודים ממחנך הכיתה
   או מרכז 
השכבה, חייב לקבל מאחד מהם טופס אישור יציאה מביה"ס.
   אישור זה 
יימסר לידי השומר בעת יציאת התלמיד/ה מתחומי ביה"ס.

 1.  תלמיד, החש ברע במשך יום הלימודים, יפנה לאחות ביה"ס ובהיעדרה, 
  למחנך הכיתה. בהעדר המחנך, יפנה התלמיד לרכז השכבה. כל שחרור
  בדרך אחרת, ייחשב כנטישת שיעור ללא רשות, שעליה נגיב בחומרה.

  2. תלמיד שחש ברע במהלך יום הלימודים וקיבל שחרור, יורשה
   ללכת לבית
רק בליווי אדם מבוגר. במקרה זה, אחד מבני המשפחה
   המבוגרים ייקרא 
לביה"ס כדי ללוות את התלמיד לביתו.

 ח. מבחנים

 1.   בתחילת כל רבעון יקבל התלמיד לוח מבחנים. נושאי הבחינה
   יימסרו תלמיד 
שבוע לפני מועדה. במהלך הרבעון חלים מידי פעם
   שינויים  בלוח המבחנים.

    על התלמיד לשים לב לשינויים אלה המפורסמים בלוח המודעות.

    2.  מורה יכול לבחון תלמידים בבחנים קצרים ללא הודעה מוקדמת.

    3.  יש לשמור על טוהר הבחינות. תלמיד שייתפס  מעתיק במבחן או
     בכל מטלה 
אחרת, מבחנו ייפסל והציון השלילי יהיה חלק מהציון הסופי. 

   4.  ביום שלפני המבחן, וביום המבחן עצמו, על התלמיד לעקוב אחר
    לוח שינויי 
מערכת כדי לוודא את שעת המבחן ומקום עריכתו.   

     5.  תלמיד שייעדר יום לפני מבחן לא יורשה להיבחן, גם אם הוא מצויד
     באישור רפואי על ההיעדרות. התלמיד יציג את האישור בפני המחנך, וזה
     יאשר לו לגשת למבחן במועד משנה.

    6.  תלמיד שייעדר יום לפני מבחן בשל צו גיוס, יורשה להיבחן בתנאי שיציג 
    מראש את הצו בפני ויבקש המחנך להשתחרר מיד לאחריה בגין מחלה,

    7. 
תלמיד שיגיע לביה"ס רק לשם עריכת מבחן, לא יורשה להיבחן
.
    אם ניגש לבחינה, בחינתו לא ת
יבדק. כלל זה בא למנוע הגעת התלמיד
   לביה"ס בעת היותו חולה.
  
   8.  תלמיד שייעדר משיעורים במהלך יום שבו מתקיים מבחן או בסופו של
   יום לפני מבחן, לא יורשה להיבחן.

   9.  על התלמיד להיות מצויד בכל הדרוש לו לצורכי הבחינה, כגון סרגל,
   דפים, 
טיפקס, מחק עיפרון ועט רזרבי. לא תהיה אפשרות להשאלת ציוד
  במהלך
הבחינה.

  10. תלמיד שיפגע בטוהר הבחינות, אם בדרך של העתקה, או כל עשייה
   בלתי 
כשרה אחרת, בחינתו תיפסל. הוא יקבל ציון אפס ולא תהיה לו
   כל אפשרות
 למבחן משנה

  11.  תלמיד, שנעדר מבחינה והיעדרותו נמצאת מוצדקת, זכותו להשלים
   את 
הבחינה במועד משנה, שייקבע ע"י האחראי על לוח המבחנים.

  12. לא יהיה מועד משנה למבחן מתכונת. תלמיד שייעדר ממבחן מתכונת
  מסיבה מוצדקת**, ציונו ייקבע על פי הישגיו במהלך השנה. יחד עם זאת,
  במקרים חריגים, שמורה הזכות למורה לדרוש מתלמיד שנעדר מבחינת
  מתכונת להבחן בע"פ או בכתב על חומר הבחינה.

**הערה: צו גיוס אינו בבחינת 'היעדרות מוצדקת' כיוון שניתן לדחותו למועד אחר ע"י קבלת אישור בית ספרי על קיום הבחינה.

  ט.   שיעורי תגבור באחריות ביה"ס: בשיעורי תגבור הניתנים בביה"ס לשם
   העלאת הישגי התלמידים יילקח בחשבון ציונו של התלמיד בשיעורי
   התגבור
וישוקלל עם הציון הכיתתי וזאת בתנאי שהתלמיד מופיע באופן
   סדיר לכל השיעורים על פי המערכת הכיתתית, הן בכיתה והן בקורס
   התגבור, ומקיים את חובותיו הלימודיות.

   שיעורי התגבור אינם תחליף לשיעורים בכיתה, אלא תגבור נוסף לזקוקים  לכך.

  '. נוהל היבחנות במקרה של היעדרות:

      הגדרה: מבחן משנה הוא מועד נוסף למבחן שהתקיים במהלך השנה על פי
     תיאום  מראש עם המורה המקצוע והוא מיועד אך ורק לתלמידים שנעדרו
     מהבחינה מסיבה מוצדקת.

   1. תלמיד יוכל לגשת למבחנים מהם נעדר בכל רבעון, כאשר המבחנים הם
   במקצועות 
שונים בלבד.

   2. תלמיד יוכל לגשת לבחינה נוספת רק בעקבות היעדרות ולצורך 
   תיקון ציון שלילי, 
בתאום עם  מורה המקצוע ומחנך הכיתה.

   3. תלמיד שנעדר שבוע ומעלה ברציפות מפאת מחלה, וצבר
   עקב כך למעלה מ - 3 
מבחנים, ייגש לרכז השכבה ויבקש שעניינו
   יידון בועדת מבחנים שתורכב מרכז 
שכבה, יועצת והמחנך.

   4. תלמיד שנעדר יום לפני המבחן או משעות למודים ביום המבחן
   לא יורשה
להיבחן שנית.

   5. מבחני המשנה ייערכו בשיעורי המקצוע של המורה ולא על חשבון
   שיעורים 
של  מורים אחרים. אורכו של המבחן יהיה כאורך המבחן הכיתתי.

   6.  תלמיד שייעדר יום לפני מבחן בשל צו גיוס, יורשה להיבחן בתנאי
   שיציג מראש
את הצו בפני המחנך.   

   7,  אין לבחון תלמיד בשתי בחינות באותו היום, אלא אם הסכים לכך
   התלמיד וללא 
אילוץ.

   יא. נוהל דחיית מבחן:

      דחיית מבחן אפשרית בתנאים הבאים:

      1. בהסכמת המורה הבוחן.

      2. בהסכמת 90% מתלמידי הכיתה לאחר שהם חתמו על כך ליד שמם
     על טופס רשימה שמית –
כיתתית/קבוצתית.

      3. המבחן יכול להידחות עד יומיים לפני מועד המבחן. לא תאושר
     דחייה ביום שלפני המבחן.

    
(שלושת התנאים הנ"ל חייבים להתקיים יחד).

      4. לא תאושר דחיית מבחן לשבוע בו מתקיימות בחינות משנה גם אם
     קיימת הסכמה  של כל 
התלמידים לכך.

      5. זכות התלמידים לדחות מבחן תתבטל:
           # אם אין הצדקה לדחייה.
           # אם הדחייה תשבש את מועדי המבחנים האחרים או
              תפגע בסיכויי התלמיד
להצליח.
           # אם הכיתה מרבה לדחות בחינות.

יב.מבחני מעבר

     א. חובה על כל תלמיד/ה להגיע למבחני המעבר שנקבעו לו /לה עם חלוקת
         התעודה ומתן הציונים השנתיים. הוא הדין לגבי עבודות מעבר.

     ב. תלמיד/ה החייב/ת במבחני  מעבר שהם תנאי לעלות מכיתה לכיתה
        תוכל/יוכל 
להתחיל את לימודיו ויושעה בראשית שנת הלימודי אם
        לא הגיע/ה למבחנים 
או מסר/ה עבודות כנדרש.

 יג. תלבושת:

כללי:

בביה"ס חלה  חובת תלבושת אחידה. במשך כל שנת הלימודים תהא הקפדה על תלבושת מסודרת ונקייה בגבולות הטעם הטוב.  תלמיד שיגיע לביה"ס ללא חולצת התלבושת וללא לבוש צנוע לא יורשה להתחיל את יום הלימודים וישלח הביתה. היעדרות זו תחושב במכסת  המנות.

אין להופיע לביה"ס בחולצת בטן ובמכנסונים או בגופיות קרועות.

אין להופיע בקבקבי עץ, סנדלי -ים, נעלי בית או יחפים או כל הופעה בלתי נאותה.

הגדרות:

1. תלבושת אחידה: חולצות טריקו חלקות עם הלוגו החדש של ביה"ס בכל צבע.

2. תלבושת קיץ הגדרה: חולצת טי שירט בעלת שרוול או ללא שרוול
   (לא גזורה) 
בעלת צווארון ו/או צווארון עגול צנוע עם סמל ביה"ס.

3. תלבושת חורף: סווטשר חלק, עם כובע, ללא כובע עם רוכסן,
    ללא רוכסן + סמל 
בי"ס.

4. תלבושת ספורט: מכנסי התעמלות, נעלי התעמלות וחולצת טריקו.
   בחורף
 
אימונית תלמיד שיופיע לביה"ס שלא עפ"י ההנחיות
   לעיל, לא יורשה להשתתף 
ביום הלימודים.

 כללים:

    א. על כל תלמידי ביה"ס חלה תלבושת אחידה, ללא יוצאים
   מן הכלל, מרגע הכניסה לביה"ס ואין להורידה במהלך הלימודים
   במשך כל ימות השבוע.

    ב.  תלמיד שיופיע,  או ימצא בכיתה,  או בחצר  ללא תלבושת
    אחידה ישלח לביתו. מזכירת המנהלת תודיע להוריו על כך.

    ג.  חולצה המצויה בתיק התלמיד/ה אינה נחשבת למילוי חובת
   תלבושת אחידה.

    ד.  אין לרכוש חולצה במידה קטנה ממידת גוף התלמיד או
    חולצות החושפות בטן. במידת הצורך יש לרכוש מכנסים
    בגובה המתאים.

    ה.  מותרת חולצת טי שירט בעלת שרוול או חולצה ללא שרוול.
    אסורה לחלוטין חולצת כתפיות או כל חולצה חשופה.

    ו.  חולצה גזורה או קשורה מאחור אינה נחשבת לחולצת תלבושת.

    ז.  תלבושת ספורט מיועדת לשיעורי ספורט בלבד, ואינה נחשבת
    לתלבושת 
אחידה. יש להחליף את החולצה בתום שיעור ספורט
    לחולצת תלבושת.

 ***  לא תותר השתתפות בפעילות כלשהי מטעם ביה"ס, או בשטח ביה"ס,
       כולל השתתפות בבחינות  או בטקסים ללא חולצת תלבושת תקנית.

  

י"ד. התנהגות ומשמעת:

מבוא:  על התלמידים לכבד ולציית להוראות צוות מורי ביה"ס ועובדיו, ביה" יתייחס בחומרה   לכל גילויי אלימות פיסית או מילולית, הן כלפי התלמידים והן כלפי סגל ביה"ס.
עליו להימצא בכיתה במהלך השיעורים עם הציוד הלימודי הנדרש ( מחברת, ספר,כלי כתיבה ושיעורי בית ).עליו לקחת חלק פעיל בשיעורים ולמלא את כל המטלות הנדרשות בשיעור.

שיעוריו של מורה ממלא מקום הם שיעורים ככל השיעורים, על התלמיד לתפקד ולהתנהג כמו בשיעורים הסדירים.    

1. בהישמע הצלצול יש להימצא בכיתה ולהמתין למורה. אם לא הגיע
המורה
לכיתה אחרי  5  דקות מהצלצול, חייב תורן הכיתה להודיע  על כך לאחראי/ת המערכת

2. אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור מבלי לקבל את אישור המורה.   

3. תלמיד, שיורחק משיעור בגלל התנהגות בלתי הולמת,
יישב על הספסל שלפני
חדר המנהלת עד לבירור עניין הרחקתו
מן השיעור. זכותו של התלמיד לערער
על ההרחקה, רק לאחר שציית
להוראת המורה.

 לאחר 3 הפרעות, ישלח מכתב התראה ע"י המחנך להורים.
במקביל יוזמן 
התלמיד  לשיחה עם מחנכת הכיתה ורכז השכבה,
יינקטו אמצעים משמעתיים 
כנגד התלמיד, הפרת המשמעת תרשם
בתיקו האישי. אם יוסיף התלמיד להפריע 
ולהירשם פעמים נוספות,
יושעה מהלימודים למשך יום  אחד עד שלושה ימים,

    לאחר תאום בין המחנך, המנהלת והזמנת ההורים. ביום ההשעיה
מלימודים 
ישהה התלמיד בביה"ס או יישאר בביתו על פי הנחיות ההנהלה.

    הפרעות נוספות יטופלו ע"י מנהלת ביה"ס. 

4. הקמת רעש או גילוי בריונות ואלימות בתחום ביה"ס וכן מחוצה לו,
יגררו תגובה 
נמרצת מצד ההנהלה.

5. אי הזדהות התלמיד בפני מורה המבקש לדעת את שמו, כיתתו וכדו',
תיחשב
להפרת משמעת חמורה.

 6. לא ישוטט תלמיד בזמן השיעורים בשטח ביה"ס. תלמיד המתחיל את יום לימודיו בשעה שנייה או שלישית ימתין בחצר. עם הצלצול, יימצא כל תלמיד במקומו בכיתת הלימוד.

 7. לא יעשן תלמיד בתחום בית הספר, או בסביבתו הקרובה. העישון
במוסדות
ציבור אסור על פי חוק. אנו מציעים לנהוג כך גם   מחוץ לבית הספר. תלמיד שיימצא מעשן בתחום ביה"ס, או בכל פעילות בית ספרית מחוץ לשטח ביה"ס, יושעה מלימודים עד יומיים, והמעשה יובא לידיעת הוריו. תלמיד שיימצא מעשן יותר מפעם אחת יושעה ל-   3 ימים ומעלה, בהתאם להחלטת ההנהלה.

8. תלמיד לא יזמין זרים לביה"ס ללא קבלת רשות לכך. לא ייכנס תלמיד
 לחצרות 
הבתים הסמוכים לביה"ס. כניסה זו הנה הסגת גבול
 ואיסורה מוחלט. אמצעי
ענישה חמורים יינקטו כלפי העובר על איסור זה.

 9. תלמיד לא יורשה לצאת לפעילות מחוץ לכותלי ביה"ס בקטנוע
 או ברכב פרטי. על 
התלמיד להגיע למקום הפעילות רק בהסעות
המאורגנות ע"י ביה"ס. מקרים 
חריגים יחייבו אישור מיוחד של ההנהלה.

10. תלמיד הסובל מבעיה רפואית כלשהי, יצטייד בתרופה המתאימה.
ביה"ס 
איננו רשאי לתת תרופות, מכל סוג שהוא, לתלמידים.

11. על התלמיד לבדוק כל יום את שינויי המערכת לכיתתו פעמיים:
פעם בתחילת 
היום ופעם סופו, או בביתו באמצעות  המנב"ס האינטרנטי,
כדי לדעת מה 
השינויים הצפויים ליום המחרת. 

12. על התלמיד חלה חובת הנוכחות בכל הפעילויות החברתיות של ביה"ס.      היעדרות מן הפעילות החברתית הינה כהיעדרות משעות לימודים ותחושב       במנות ההיעדרות.

13. חל איסור מוחלט על שימוש במכשיר טלפון סלולארי במהלך השיעור.              תלמיד שיעבור על נוהל זה, הדבר יהווה בעיית משמעת, הטלפון יילקח             ויוחזר לרשותו רק בסוף היום.

14. תלמיד לא ישתמש ב"רולר בליידס" , אופניים וכיוצ"ב בשטח ביה"ס.

15. תלמיד לא ישחק בכדור בכיתות או במסדרונות ביה"ס, או בכל
מקום שאינו
מיועד לכך.

16. חל איסור חמור לשבת על אדן החלון, לרכון מעל המעקה
בקומה ב' או 
לשבת עליו מחמת הסיכון שבדבר.

17. התנהגות מחוץ לביה"ס: וש להתנהג במקום ציבורי בצורה הולמת: 

      בנימוס, ללא אלימות פיסית או מילולית, לשמור על הנקיון ועל
      רכוש הציבורי 
ולציית להוראות המקום.עבירה על אחד מן
      הכללים תטופל בחומרי על ידי ביה"ס.

 18. נזקים והשחתת רכוש :

      הציוד והרכוש המצויים בבית הספר נועדו לרווחת התלמיד,
לנוחותו
ולהשכלתו.יש לשמור על שלמותו ועל איכותו בבית הספר.

 א. תלמיד שימצא משחית את רכוש ביה"ס או גורם נזק שתיקונו
כרוך
בתשלום ישלם את מלוא הנזק לאחר ברור ומתן הודעה להוריו.             

ב. נזק או השחתה שנמצאו בכיתה כל שהיא והברור אינו מעלה את
הגורם
האחראי לכך תשא כל הכיתה בתשלום הכספי לנזק או השחתה. 

תלמיד שיגרום נזק לרכוש, ישלם עבור התיקון ויינקטו נגדו אמצעים
משמעתיים.
כיתה אשר בחדרה יימצא ציוד שניזוק או נשבר בזדון,
תחויב לשלם תשלום
קולקטיבי עבור תיקון הנזק
להוציא מקרה בו יימצאו האשמים
.

19. נהלי ערעורים על ענישה

אם תלמיד סבור שהוא נענש שלא בצדק, הוא רשאי להעלות את השגותיו
בפני בעלי 
התפקידים בסדר הבא:

א.         מורה הנוגע בדבר.

ב.         המחנך.

ג.          רכז.

ד.         המנהלת.

     טו.  סדר וניקיון:

1.  יש לשמור על ניקיון חדרי הלימוד, המסדרונות, המעבדות, הסדנאות
השירותים
והחצר. בסוף יום הלימודים חובה על תלמיד  להרים את
הכסא על השולחן.

2.  ש להשליך פסולת אך ורק בפחי האשפה. תלמיד שיימצא מפר את
הכללים ייענש 
חמורות.

3.  תורני הכיתה אחראים לניקיון הכיתה, הלוח והריהוט במשך שבוע
התורנות שלהם.

 4.  כל תלמיד יחוייב בתורנות ניקיון בחצר ביה"ס לשם שמירה
על איכות הסביבה.

5.  כל תלמידי הכיתה אחראים לשלמות חדר הכיתה והציוד שבו.
 ועד הכיתה ייזום
 תוכנית פעולה לשמירה על הרכוש.

6.  תורני הכיתה אחראים על ניקיון הכיתה והלוח, על כיבוי האורות
והמזגן ועל 
סגירת החלונות.

     טז. תורנות ניקיון:

1.  ניקיון מסדרונות ביה"ס והחצר, במשך יום הלימודים, יבוצע ע"י תלמידי השכבה. כל תלמידיקדיש לכך שלושה עד שישה ימים בשנה, כפי שייקבע
ע"י הנהלת 
ביה"ס.
2.  תורני הניקיון הבית ספרי ינקו את החצר ומסדרונות ביה"ס בהתאם
להנחיות 
שיקבלו מרכז שכבת י' ויוודאו בסוף יום הלימודים שכל
הכיסאות מורמים.

3.  חל איסור מוחלט להוציא כסאות מהכיתה, לדפוק על שולחנות או
לגרור אותם. כמו 
כן חל  איסור מוחלט על פגיעה בקישוט ביה"ס וכיו"ב.

4.  בתום הלימודים, יש להרים את הכיסאות על השולחנות. הרמת
היא 
באחריות כל תלמידי הכיתה. יחד עם זאת חייבים תורני הכיתה
לוודא שהכיסאות 
הורמו. תורנים אלה יידרשו לנקות את הכיתה,
אם היא לא נוקתה בשל אי הרמת 
כסאות.

     יז. נוהלי יציאה לטיולים

 יציאת תלמיד לטיול שנתי תותר אך ורק במסגרת הכיתה אליה הוא שייך.
לא 
יורשה תלמיד להצטרף לכיתה אחרת במועדים שונים מאלה של כיתתו.

1. תלמיד שלא ייצא לטיול בשל מחלה או מסיבה אישית, לא יקבל החזר
 מלא של 
הסכום ששולם עבור הטיול, אלא רק את הוצאות האש"ל והלינה.
כל שאר 
ההוצאות המתחלקות בין כל משתתפי הטיול כגון אוטובוס,
הדרכה, חובש וכו',
לא תוחזרנה לתלמיד.

2. תלמיד שאיננו מורשה או איננו מסוגל ללכת במסלולי ההליכה
בטיול, לא יורשה 
לצאת לטיול כלל.

     יח. בטחון ובטיחות

בשל המצב הביטחוני הרגיש יש להישמע להוראות אחראי הבטיחות
ולפעול 
בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:

1.      אין להכניס לשטח ביה"ס חברים שאינם תלמידי ביה"ס.

2.      יש להודיע מיד לאחראי הבטחון ו/או המורה התורן על חדירת גורמים
זרים לשטח ביה"ס.

3.      יש לגלות ערנות ולדווח על כל חפץ חשוד.

4.      אין לצאת משטח ביה"ס ללא אישור.

5.      אין להביא נשק או חפצים מסוכנים לביה"ס,

6.      כללי הבטיחות בתחום המעבדות והסדנאות יימסרו על ידי המורים
בתחילת השנה.
 
     

יט.  פעילות חברתית

צוות המורים והנהלת ביה"ס  מאמינים כי יש לחנך את התלמידים למעורבות חברתית בקהילה ולהחדיר בהם את האמונה והמוטיבציה כי ש ביכולתם לתרום מכישוריהם לחברה ולסביבה בה הם חיים.הפעילות החברתית תכלול" חגים וטקסים, סיורים וטיולים, ומי עיון, ימי מוקד, הצגות, פעילות של מועצת התלמידים, בחירות, חוגי העשרה בספורט, תוכניות ייעוציות חברתיות בנושאים הבאים: מעברים, מניעת אלכוהול וסמים, חינוך תעבורתי ובטיחות בדרכים. מיגדר ומחויבות אישית.

    כ.  ספריה:

ספריית ביה"ס עומדת לרשות התלמידים רוב ימות השנה בשעות הלימודים ואחריהן. כדי להפיק את מירב השירות מהספרייה יש להקפיד על הנהלים הבאים:

א.  לכל תלמיד יונפק כרטיס תלמיד, השירות בספריה ובמכונת הצילום יינתן באמצעות כרטיס זה.

ב.  את הכרטיס יש לשמור עד סוף י"ב ואין להעבירו מתלמיד לתלמיד.

ג.  כל תלמיד יוכל לשאול ספרים לביתו כל יום, בתום השעה השישית.

ד.  כדי שהשירות בספריה יהיה טוב ויעיל יש להחזיר את הספרים
המושאלים ליום 
אחד, מיד עם פתיחת הספרייה ביום המחרת.

ה.  תלמיד שלא יחזיר ספרים בתאריך שנקבע לו, תישלל ממנו הזכות
לשאול ספרים 
במשך חודשיים. אם הדבר יקרה יותר מפעם אחת,
תישלל ממנו הזכות לשאול
ספרים עד סוף השנה.

ו.   ספרי קריאה יושאלו לשבועיים.

ז.  השאלת ספרי לימוד לתלמידים הנזקקים לכך, תתבצע רק לאחר
הבאת אישורים 
מתאימים עפ"י דרישת היועצות. תלמיד שקיבל אישור
יועצת יוכל לקבל את ספרי הלימוד 
תמורת  הפקדת צ'ק בטחון
בסך 350 ₪. צ'יק בטחון זה יפדה באם התלמיד לא 
יחזיר את ספרי
הלימוד בעת שיידרש.

 תאריך עדכון : 21/08/2008

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
חדשות
לרשימה מלאה לחץ כאן
לוח אירועים
08/03/09 יום א' 
22/02/09 יום א' 
לרשימה מלאה לחץ כאן