הצג סרגל נגישות
 |  ראשי  |  לוח הודעות  |  מערכת שעות  |  למידה שיתופית ברשת  |  עמלנט  | 
צור קשר
רח` אמסטרדם 16, פ"ת
טל': 03-9218782
טל' נוסף: 03-9222332
פקס: 03-9213844
amal_b@amalnet.k12.il
לפרטים נוספים לחץ כאן
 
ליבה פדגוגית
תקנון בית הספר
מסלולים ומגמות
למידה שיתופית ברשת
חינוך ערכי
פרוייקטים
מרכז משאבים
לקראת רישום
מבנה ארגוני
מגמת תקשורת
יועצות
חדשות
חינוך לתחבורה
מחוייבות אישית  כניסות לאתר 550329
ביה"ס עמל ב` פתח תקוה  תקנון בית הספר  תקנון בית הספר  

 
תקנון בית הספר

 

תקנון ביה"ס

 "...וחקקתם את 11 הדברים האלה על  לוח ליבכם ושמרתם לעשותם! "

1. יש לנהוג בכבוד ולהקפיד על תרבות דיבור ועל לשון נקייה בין כל באי ביה"ס.
2. ההופעה לביה"ס תהייה הופעה מסודרת , הולמת ומכובדת.
3. על התלמיד לפעול מתוך מעורבות חברתית למען הזולת ולמען קהילת בית – הספר.
4. יש לשמור על רכוש ביה"ס.
5. חלה חובת נוכחות בכל השיעורים והפעילויות המתקיימים בהתאם למערכת השעות.
6. יש להקפיד על התנהגות נאותה ומכבדת במהלך השיעור.
7. חלה חובה להיכנס בזמן לשיעורים  -  כל איחור יחשב כחיסור.
8. חל איסור מוחלט על עזיבת שטח בית הספר ללא רשות לפני סיום יום הלימודים.
9. ציוני התלמיד ייקבעו על בסיס הישגיו במבחנים, בבחנים בהכנת שעורי בית וכן עפ"י נוכחותו  הסדירה והשתתפותו בשיעורים.
10. תלמיד זכאי להיות מיוצג במסגרת כיתתית ובמסגרת מועצת תלמידים.
11. על התלמיד להגיע למבחנים במועד שנקבע ולשמור על טוהר הבחינות.

 

מטרת התקנון היא לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי.
פרטי התקנון נגזרים מערכי היסוד שהם במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, נטילת אחריות וכבוד לזולת.

  התקנון ייבחן מידי שנה  מחדש,יעודכן  וירוענן בהתאם לצרכי  התלמידים ולצרכי  ביה"ס.

 תקנון תלמידים

א. אורחות חיים בבית הספר

1. יש לנהוג בכבוד ולהקפיד על תרבות דיבור ולשון נקייה בין כל באי ביה"ס.2. יש לשמור על רכוש בית הספר וניקיונו. תלמיד שייתפס מלכלך,  יחויב בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס. תלמיד שימצא משחית את רכוש ביה"ס,  ישא בהוצאות התיקון ויופחת ציונו בהתנהגות.
3. שלמות הציוד בכיתת הלימוד היא באחריות תלמידי הכתה. במקרה שייגרם  נזק לרכוש הכתה ולא יאותר התלמיד גורם הנזק, יחויבו כל תלמידי הכתה בתשלום הנזק שנגרם.
4. רכוש הפרט בבית הספר: התלמידים אחראים לרכושם הפרטי. אין להשאיר בכתה ציוד אישי ללא השגחה. ביה"ס אינו אחראי לכל נזק או אובדן של רכוש הפרט (כסף, פלאפון, כרטיסיות וכו').
5. הודעות על שינויים יומיים במערכת השיעורים מתפרסמות מדי ערב באתר ביה"ס. האחריות להתעדכן בשינויים מוטלת על התלמידים.
6. התלמידים חייבים להשתתף באופן סדיר בכל השעורים והפעילויות המתקיימות בביה"ס על פי מערכת השעות וכן בפעילויות המתקיימות מחוץ לביה"ס.
7. חל איסור מוחלט על עזיבת שטח ביה"ס ללא רשות לפני סיום יום הלימודים.
8. תלמיד שאינו מגיע לביה"ס מסיבה בריאותית או אישית, יודיע על כך מראש למחנך/ת הכתה .
9. ההופעה בין כותלי ביה"ס תהיה הופעה  מסודרת ומכובדת  ותהלום את המקום ואת יושביו. (אסורה הופעה בבגד חשוף, בחולצות בטן, בגופיות, בנעלי אצבע ובקבקבים). תלמידים שיפרו כללים אלה לא יורשו להיכנס לביה"ס ויישלחו לביתם.
10.חל איסור מוחלט לעשן בשטח ביה"ס או בכל פעילות בית ספרית מחוץ לשטח ביה"ס. תלמיד שייתפס מעשן יטופל משמעתית ע"י מחנך הכתה.
11.ביה"ס מוקיע כל גילוי של אלימות פיסית ומילולית. בכל מקרה של התנהגות אלימה יינקטו אמצעי הענישה החמורים ביותר, כולל פניה למשטרה. חל איסור מוחלט להכניס לביה"ס אולרים או חפצים מסוכנים מכל סוג שהוא.

 ב. התנהגות בשיעורים

זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה,  ולכן כל התנהגות המפריעה למהלך התקין של השיעור,  תטופל משמעתית.

1. תלמיד שיפריע במהלך השיעור,  יוזהר ע"י המורה. במקרה שהתלמיד לא שעה לאזהרה יישלח התלמיד להירשם במזכירות ביה"ס על הפרעה ומיד יחזור לשיעור. תלמיד יוכל לערער על הוראת המורה להרשמה על הפרעה רק לאחר ביצוע ההוראה. תלמיד שלא יחזור לשיעור, תוכפל ההרשמה שלו ע"י דווח המורה ולא תהיה לתלמיד זכות ערעור. תלמיד שירשם 3 פעמים על הפרעה יטופל משמעתית ע"י מחנך הכתה ורכז השכבה.

2. על התלמיד להביא לשיעור את כל חומרי הלימוד הרלבנטיים, כולל ציוד מעבדה. להכין את שעורי הבית בזמן ולבצע את כל המטלות שהוטלו עליו ע"י המורה. תלמיד שלא ינהג כך, ירשם על ידי המורה,  וציונו במקצוע יופחת במסגרת הערכת המורה.
3. חל איסור על יציאה מהשיעור ללא רשות המורה.
4.  חל איסור על אכילה  ועל שתייה בזמן  השיעור.
5. כל שימוש בטלפון סלולארי, כולל הנחתו על השולחן בזמן השיעור, אסור בהחלט! הפרת סעיף זה תגרום לטיפול משמעתי ע"י המחנך והרכז.

ג. נוכחות, חיסורים ואיחורים

1. חובת התלמיד להיות נוכח בכל השעורים  והפעילויות למיניהן המתקיימים בהתאם למערכת השעות השבועית ולוחות הזמנים. תלמיד שייכנס לשיעור באיחור יטופל בהתאם לשיטת המנות.

 אי השתתפות בפעילות חברתית תגרור הפחתה בציון  בהתנהגות.
2. היעדרות התלמיד משעורים תשתקלל בהרכב הציון במקצוע הנלמד לפי חוזר מנכ"ל מ 1/4/08 .
3. תלמיד שאינו מגיע לביה"ס, חייב להודיע על כך מראש למחנך הכתה.
4. על התלמיד הנעדר מסיבות מוצדקות חלה חובה להציג אישור מתאים מיד עם חזרתו ללימודים למחנך ולמורה המקצועי.

היעדרות תחשב למוצדקת מהסיבות הבאות:  (לפי חוזר מנכ"ל מ 1/4/08).

נוכחות בפעילות חברתית

כל יום פעילות חברתית כגון: ימי-שדה, טיולים, סיור לימודי, בסיס אימונים, הכנה לקראת

שירות בצה"ל, הצגה, ביקור במוזיאון, יחשב ליום לימודים,  ולכן השתתפות התלמיד היא חובה.

אי השתתפות בפעילות חברתית תגרור הפחתה בציון בהתנהגות.

5. איחורים

הגעה בזמן לשיעור היא מחובתו ומאחריותו של התלמיד.  

                                             הנוכחות והגעה בזמן – שיטת המנות

נוכחות חובה ולא זכות

נוהל משה"ח החל מתשס"ח ואילך...

החל משנת הלימודים תשס"ח אנו נדרשים, עפ"י החלטת המנכ"ל,  להתייחס לנוכחות רציפה בשיעורים והגעה אליהם בזמן כחלק מתהליך הלמידה ( "תלמידות" ), ולכן יש להתחשב בהם בעת מתן ציון בכל מקצוע.

כל מורה יקליד את הנתונים על היעדרות התלמידים למנב"ס אחת לשבוע.  כמו כן  יעביר בית הספר דוח חודשי למפקחת בית הספר.  היעדרות חריגה תיבדק ע"י מנהלת  בית הספר והמפקחת הגברת פנינה שומרון. דיווח בית הספר מועבר למנהלת המחוז  ע"י מפקחת בית הספר.

מהות השיטה ועקרונותיה

הציון המרבי בכל מקצוע – 100 נקודות

הציון מורכב משני מדדים, הישגים לימודיים ונוכחות סדירה.
הישגים לימודיים : ציוני מבחנים, בחנים, הכנת שעורי בית ועמידה במטלות לימודיות.  נוכחות סדירה בשיעורים : העדריות לא מוצדקות  שנרשמו לתלמיד לאורך מועד למידה     
 ישוקללו לציון נוכחות שיגרע מציון ההישגים הלימודים.

 איחור לשיעור בתחילת היום – יירשם ביומן המורה וייבדק בישיבה פדגוגית, איחור       מעל 20  דקות,  ייבדק,  ובמקרים חריגים יוכר כאיחור מוצדק. 

 איחור לשיעור באמצע היום – יירשם ביומן המורה, כל שלושה איחורים שווים להיעדרות בלתי מוצדקת אחת. איחור מעל 15 דקות ייחשב כהיעדרות (התלמיד חייב להיכנס   לשיעור ).

היעדרות שאינה מוצדקת מפעילות בית ספרית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות  שאינה מוצדקת מהשיעור.

 האחריות להצגת האישורים למורה המקצועי והמחנך היא של התלמיד עד שבוע ימים מיום ההיעדרות .

נוכחות סדירה אינה מוסיפה לציון !!! היא חובה ולא זכות.

                       חישוב ציון הנוכחות / ההיעדרות בכל מקצוע

מספר ההיעדרויות

ציון ההיעדרות

לתשומת ליבנו

נוכחות מלאה / היעדרות מוצדקת

ציון היעדרות = 0

נוכחות חובה

היעדרות אחת עד "יחידת למידה שבועית" שלמה

ציון נוכחות =0

"יחידת למידה שבועית" = סה"כ השיעורים במקצוע במהלך השבוע

היעדרות מעל יחידת למידה שבועית" ועד "שתי יחידות למידה שבועית"

ציון הנוכחות =5-

( מינוס חמש )

על היעדרויות לא מוצדקות

יש לדווח למחנך

יידוע הורים

היעדרות מעל " שתי יחידות למידה שבועית" ועד "שלוש יחידות למידה שבועית"

ציון הנוכחות = 7.5 –

 ( מינוס שבע וחצי ).

על כל צבירה של " יחידת למידה שבועית " נוספת תופחתנה 2.5 נקודות .

יידוע הורים

יש לדווח למחנך ולמנהל.

תלמיד שנעדר חמש " יחידות למידה שבועית" ומעלה

ציון שלילי במקצוע

טיפול צוות פדגוגי + מחנך ומורה מקצועי

 

העדריות מוצדקות

וועדת חריגים

במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה בכתב  ( מודפסת ) לדיון חוזר למחנך הכיתה ולצוות הפדגוגי בראשות המנהלת.

הבקשה תטופל בוועדת חריגים בישיבות מחנכים.

ד. מבחנים וציונים

1. הציון לתלמיד ייקבע על בסיס הערכת מורה , השגים  במבחנים, בבחנים, בהכנת שעורי-בית ובנוכחות סדירה.
2.
זכותו של התלמיד לקבל מהמורה הסבר מדויק על הרכב הציון השנתי בכל מקצוע.
3. זכות התלמיד לקבל לוח מבחנים מסודר בתחילת כל מחצית או שליש (על פי חלוקת שנה"ל).
4. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
5. זכותו של התלמיד לקבל את פרוט החומר לבחינה לפחות שבוע לפני מועד הבחינה.
6. זכותו של התלמיד לקבל מבחן מודפס מנוסח באופן ברור, מלווה בהנחיות ובמפתח הערכה.
7. זכותו של התלמיד לקבל בחזרה את המבחן באופן אישי עם ציון מנומק (תיקונים בגוף המבחן או מחוון מצורף) לא יאוחר מ – 18 יום מיום קיום המבחן.
8. זכותו של תלמיד לערער על ציונו. התלמיד יוכל לפנות למורה המקצועי, למחנך, או לרכז המקצוע בענין זה.
9. ציון הגשה לבחינות הבגרות יחושב על פי הנוסחה המומלצת הבאה: במקצוע שנלמד שנה אחת בלבד הציון השנתי יורכב מ – 70% שנתי ו – 30% מבחן המתכונת.
20% ציון שנתי של השנה הקודמת.

50% ציון שנתי של השנה בה נבחן התלמיד.

30% ציון מבחן המתכונת.

10. חובת התלמיד לשמור על טוהר הבחינה. תלמיד שייתפס באי קיום טוהר הבחינה, מבחנו ייפסל  ותימנע ממנו האפשרות להיבחן במועד ב'.

הערה: במקרים מיוחדים יינתן ציום המגן עפ"י קריטריון שונה באישור ההנהלה .
11. זכותו של התלמיד הזכאי להתאמות  להיבחן בתנאים הולמים על-פי האבחון והחלטת מועצה פדגוגית. באחריות התלמיד להצטייד באישור  תקף בתחילת השנה ולהציגו  בכל בחינה.

12. מבחנים במועד ב':

תנאי ראשון לבקשה למבחן מועד ב' ,ציון של  % 30 לפחות במועד א'. הגשת דף ריק פוסלת מיידית זכות להיבחן במועד ב'.

א. זכות התלמיד להיבחן במועד ב' רק במקרה שהיעדרותו מוצדקת ,התלמיד יקבל אישור להיבחן במועד ב'   מהמורה המקצועי וממחנך הכתה.

ב. מועדי ב' יתקיימו בסיומה של כל תקופת המבחנים במהלך יומיים

ג. הציון הקובע לאחר מועד ב' יהיה הציון הממוצע בין שני המבחנים או הציון  של  מועד ב' בלבד, בתנאי שהוא גבוה ב – 20 נקודות מציון מועד א'.

ד. תלמיד המבקש להיבחן במועד ב' ונתקל בסירוב, רשאי לערער בפני רכז המקצוע והמחנך/ת.

13. נוהל בחנים

א. היקף החומר לבוחן יכלול חומר שנלמד בשלושת השעורים האחרונים ושעורי בית.

ב. מועד הבוחן  ייקבע במשותף בין המורה והכיתה בהתחשב בעומס הבחינות באותה תקופה.
    
לידיעת התלמידים, בכל מקרה בו יוחלט על טיפול בענישה, תופעלנה הדרכים  הבאות :

1.התייצבות בוקר בשעה 7:30 או בתום הלימודים בשעה 14:45 ולא פחות משעה מתום לימודי    התלמיד ביום ההתייצבות.
2. במקרה של השחתת רכוש  התלמיד יושעה מלימודים, אך יישאר בשטח ביה"ס  ויתרום בעשייה לטובת באי ביה"ס .
3. במקרים חמורים תישקל הרחקה מביה"ס ליום או יותר לפי חומרת המעשה.
4. בכל מקרה של התנהגות בלתי הולמת בזמן פעילות חוץ בית ספרית יורחק התלמיד מביה"ס ותמנע השתתפותו בפעילויות דומות. חזרתו תתאפשר לאחר מפגש של ההורים עם המחנך ועם רכז השכבה.

 הערכת  תלמידים  פעילים בתחום החברתי

תלמידים העושים  למען זולתם,  זכאים להערכה על פועלם. הדבר יבוא לידי ביטוי  בהליכה לקראתם בחיי היום יום,במתן מלגאות ותעודות הערכה,וכן בהתייחסות ייחודית בציונים השנתיים המוגשים למשרד החינוך כציון שנתי. (התייחסות מפורטת תפורסם בהמשך)

על התלמידים הפעילים לשמש דוגמא אישית הן בהתנהגותם והן בתפקודם הלימודי.

מתן התגמול מותנה בנוכחות סדירה בשיעורים, בביצוע המטלות הלימודיות ובאישור המחנך/ת ורכז/ת השכבה.

 

 

 


תאריך עדכון : 19/08/2008

גרסא להדפסה גרסא להדפסה
 
 
חדשות
אז מה היה לנו? אוקטובר – נובמבר בעמל ב'. גיליון מס' 2

 

*      באוקטובר ערכנו פעילות ראשונה לשכבה י"א לקראת הכנה לצה"ל. סימולציה לתהליך קביעת קבוצת האיכות (קב"א). הרצאה והסברים השלימו את התרגול לקראת ההתנהלות הצפויה בצו ראשון.

*      טקס רבין נערך בשני מחזורים. הנושא המרכזי – חובות הפרט במשטר דמוקרטי, גבולות חופש הביטוי והשאיפה לשלום. דברי ריקי בפתיחה וכל הטקסטים שלוקטו בעזרת התלמידים תאמו מסרים אלה. גם עיטור הלובי בכניסה הותאם לנושא זה.

*      שכבת י"ב צפתה בהצגה מרגשת "טירונות". נחשפנו לכור ההיתוך החברתי המצפה למתגייס במהלך הטירונות. ההצגה משתלבת בתוכנית ההכנה לשירות משמעותי בצה"ל. 

*      שכבת י' השתתפה בהרצאה מלווה במצגת "גם לבעלי חיים יש זכויות". על הפגיעה בבעלי חיים בתחום הציבורי: תנאי מחיה קשים בלולים וברפתות וניסויים בבעלי חיים לצרכי תעשיית הקוסמטיקה. המרצה הציע דרכים מעשיות לשיתוף הנוער במניעת התעללויות אלה..

*      שכבת י' יצאה במהלך נובמבר לשלושה ימי שדה במסגרת של"ח. יום שדה באיזור פולג – ניווט עירוני והכרת חוף הים בדגש אקולוגי. יום שדה בירושלים – במוזיאון הרצל. להכרת פועלו של חוזה המדינה. יום שדה בעיר דוד בירושלים מלווה בהסברים היסטוריים וארכיאולוגיים..

*      שכבת י"א יצאה לשדה בוקר לשבוע גדנ"ע – שם יחשפו לנורמות התנהגות במערכת הצבאית, למורשת קרב, לשיעורי שדאות, שימוש בנשק וטוהר הנשק..

*      שכבת י' פתחה בתוכנית "להיות אזרח", לקראת קבלת תעודת זהות. פתחנו ביום מרוכז באודיטוריום. באמצעות חוויות ווקליות וחזותיות ומיטב הטכנולוגיה מתעשיית הקולנוע, הוצפו שאלות של זהות ומחויבות לחברה ולקהילה.

*      מועצת תלמידים פעילה מאוד השנה. נבחר יו"ר – אתי קריגל, ונציגים לכל שכבה. נבחרו ועדות ונקבע פרויקט ראשון. "מבצע כיפה אדומה" לאיסוף ספרי פעוטות, ילדים ונוער לשימוש חוזר באוכלוסיות עם חסכים בקריאה. נקווה שהפרסום המסיבי בלובי, בשיתוף חדר המורים יביא לתוצאות. תאריך האיסוף – 7/12/08 עד היציאה לחופשת חנוכה. גם בחדר המורים תוצב קופסה ממוחזרת לאיסוף. אנא, תרמו לפרויקט חשוב זה.

*      מועצת תלמידים נערכת לקראת מופע כישרונות צעירים "ניצוצות 7", בחנוכה. חולקו תפקידים ונרשמו הרכבים מוסיקליים והרכבי מחול.

*      פתחנו חוגי ספורט בשעות הערב לתלמידים. קט רגל, כדורגל, כדור עף וטניס שולחן.

 

 

ומה יהיה?

*      שכבת י"ב פותחת בתוכנית אהבה, זוגיות ומשפחה בהיבטים שונים.

*      ב- 7/12/08 נפתח קורס להכרת המחשב ל- 20 גמלאים תושבי פתח תקוה. בהדרכת תלמיד י"א 3 – ארן גילאור. בכל יום א' בין השעות 15:00 – 16:30. ללא תשלום. עמל ב' למען קהילת הגמלאים בפתח תקווה. (כי אנחנו טובים יותר!).

 

Yes We Can!

 

 


לרשימה מלאה לחץ כאן
לוח אירועים
01/12/08 יום ב' 
01/12/08 יום ב' 
01/12/08 יום ב' 
לרשימה מלאה לחץ כאן